Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

C Collect Nordic AB har högt ställda krav på personlig integritet och behandlar alla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi uppmanar dig att noga läsa igenom denna integritetspolicy, så att du känner till vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

C Collect Nordic AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och är den som kallas personuppgiftsansvarig. C Collect Nordic AB benämns nedan med ”vi”, ”oss” eller ”vår”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar främst dina personuppgifter för att påminna om eller driva in en skuld som du är skyldig vår uppdragsgivare. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att delge dig dokument i kravprocessen eller för att lagen kräver att du måste få kännedom om vissa dokument innan en särskild verkställighet sker, exempelvis vid avstängning av ditt telefonabonnemang.

På vilken grund får vi behandla dina personuppgifter?

Vår behandling av dina personuppgifter kräver en laglig grund. Inkasso är en uppgift av allmänt intresse och vi får därför behandla dina personuppgifter på denna grund. För din kännedom är behandlingen av dina personuppgifter vid inkasso tillåten, utan att du samtycker till behandlingen.

Utöver detta får vi behandla dina personuppgifter om svensk lag kräver delgivning av vissa dokument eller om vår uppdragsgivare ber oss att delge dig vissa dokument. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål följer av lag eller vår uppdragsgivares intresse av att kunna se till att du får del av dokumenten.

Slutligen kan vi behandla dina personuppgifter för interna syften om det finns ett berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse av att säkerställa att god inkassosed och delgivningsverksamhet upprätthålls och det innebär att du ska bli behandlad på ett korrekt och effektivt sätt. Dina uppgifter kommer skyddas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

De personuppgifter vi har om dig kan också användas för att försvara rättsliga anspråk, uppnå annan verkställighet eller för att uppfylla legala och avtalsrättsliga förpliktelser. Vi kan till exempel vara skyldiga att tillhandahålla dina personuppgifter när vi är föremål för tillsyn från myndigheterna och för att förhindra, övervaka och bevisa bedrägeri, penningtvätt och andra kriminella aktiviteter.

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Vi hanterar endast nödvändig information om dig för att hantera ditt ärende. Den nödvändiga informationen avser ditt namn, ditt personnummer, födelsedatum och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress. Detta för att på ett säkert sätt kunna identifiera dig.                                                                                                                  

Utöver detta behandlar vi uppgifter om dig som avser finansiell information som betalningshistorik, uppgift om dröjsmål, kredithistorik, information om din skuld, inkomst, tillgångar, krediter, lån, betalningshistorik och kreditbetyg. Uppgifterna är nödvändiga för att värdera din förmåga att betala, analysera, göra betalningsplaner och övervaka skulder.

Du kan också själv komma att välja att ge oss information t ex om dina skäl för att inte betala som kan bestå i personliga eller familjerelaterade omständigheter eller arbetsrelaterade problem. Vi behandlar under sådana omständigheter även denna information med högt ställda krav på sekretess.

Behandlar vi några känsliga uppgifter om dig?

I vår verksamhet behandlar vi huvudsakligen inte några känsliga uppgifter om dig. Med känsliga uppgifter avses t ex uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv. Det är endast om du själv väljer att dela uppgifter om hälsotillstånd eller annan personlig information som vi kan komma att behandla dessa uppgifter för att tillgodose dina behov eller krav, t ex för att kunna tillåta avbrott i din betalningsplan eller för att söka fri och oberoende skuldrådgivning. 

Måste du dela dina personuppgifter med oss?

De flesta personuppgifter, i princip alla uppgifter, som vi behandlar om dig kommer från en annan källa än dig. Källan kan vara vår uppdragsgivare, kreditupplysningsföretag, myndigheter och andra offentliga register. Du behöver alltså inte personligen ge oss några personuppgifter. Om du själv önskar har du dock möjlighet att välja att ge oss ytterligare personuppgifter. Sådan information kan till och med hjälpa oss att hantera ditt ärende och det är oftast till din fördel. De uppgifter du väljer att dela med oss kan t ex avse ett giltigt skäl till varför du inte har betalat din skuld eller omständigheter som är avgörande för att vi tillsammans ska kunna sätta upp en lämplig avbetalningsplan för att hjälpa dig att betala din skuld.

Kommer vi att dela dina personuppgifter med andra?

Vi delar endast dina uppgifter med våra underleverantörer t ex avseende IT-system, utskrifts- och posttjänster, lagfartstjänster, teletjänster och juridiska ombud mm. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med vår uppdragsgivare, dvs din avtalspart, kreditupplysningsföretag, delgivningsmän och myndigheter.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag kommer även våra anställda att ha tillgång till dina personuppgifter. Våra anställdas tillgång är begränsad till när det är nödvändigt för de syften som gäller för vår behandling av dina personuppgifter och de är har alla skriftligen åtagit sig att behandla uppgifterna med sekretess.

Kommer ni föra över mina personuppgifter till ett annat land/land utanför EU?

Vi kommer inte regelmässigt föra över några uppgifter till andra länder. Om vi gör det kommer vi kräva att mottagaren av uppgifterna följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Som huvudregel kommer dina personuppgifter inte att föras ut ur europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det är endast vid internationell inkasso som dina personuppgifter kan komma att föras över till något av våra ombud som arbetar i det aktuella landet. I sådant fall kommer vi säkerställa att dina personuppgifter är skyddade genom att alla mottagare har undertecknat EU:s standardklausuler för att motivera överföringen eller att landet garanterar ett tillfredsställande skydd enligt sin dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

I inkassoärenden kommer vi spara dina uppgifter i enlighet med god inkassosed. Det betyder att vi kommer radera eller anonymisera dina personuppgifter senast 3 år efter att ditt ärende har avslutats. Dina uppgifter kan dock komma att sparas under en längre tid för att vi ska kunna följa tvingande lagstiftning, t ex bokföringslagen, men även för att generera statistik om betalningshistorik, vilket används för profilering och automatiska beslut, se mer nedan. Uppgifter som sparas under längre tid sparas i pseudonymiserad form, vilket betyder att uppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används. Vid delgivningar kommer vi att spara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med den behandlingen, vilket innebär i 2 år efter att ärendet har avslutats.

När dina uppgifter ska raderas kommer vi även radera dessa från våra säkerhetskopior.

Tillämpar ni automatiska beslut?

Automatiska beslut eller så kallad profilering är brukligt i all inkassoverksamhet och även vi kan komma att använda av oss en automatiseras process för att kunna tilldela dig ett betyg som ger oss information om hur vi på bästa sätt ska hantera ditt ärende. Betyget som du tilldelas fastställs per automatik baserat på insamlad statistik och kan ge svar på t ex hur sannolikt det är att du betalar din skuld. Automatiska beslut kan likväl fattas manuellt och tillvägagångssättet skapar inga skillnader från juridisk synvinkel. Ditt betyg kommuniceras inte normalt med dig, men om du anser att ett ditt ärende handlagts felaktigt baserat på ett automatiskt beslut, kan du få det omvärderat manuellt.

Vad har du för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med hur vi hanterar dessa. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

 • Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 • Du har rätt att veta varför vi behandlar dina personuppgifter.
 • Du har rätt att veta vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar.
 • Du har rätt att veta vem vi delar dina personuppgifter med.
 • Du har rätt att veta hur länge vi lagrar dina personuppgifter eller vilka kriterierna är för att fastställa denna tidsperiod.
 • Du har rätt att veta vilka rättigheter du har.
 • Du har rätt att vet varifrån vi har fått dina personuppgifter, förutsatt att vi inte har fått dem från dig.
 • Du har rätt att veta om behandlingen inkluderar automatiska beslut så kallad profilering.
 • Du har rätt att veta om dina personuppgifter har förts över till ett land utanför EES och hur vi garanterar skyddet av dina personuppgifter.
 • Du ska veta att all information du har rätt till framgår av denna integritetspolicy.
 • Du har också rätt att begära en (1) kopia om året av de personuppgifter som vi behandlar om dig. För ytterligare kopior tillkommer en avgift.
 • Du har rätt till att få dina uppgifter rättade, så meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, t.ex. om du har bytt namn eller flyttat. 
 • Du har rätt att bli glömd, dvs begära att vi raderar information. Detta förutsätter dock att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt.
 • Du har rätt till begränsning av vår behandling av dina personuppgifter under tiden vi utreder riktigheten hos dina personuppgifter eller ändrar dem i enlighet med dina instruktioner.
 • Du har rätt att invända mot vår behandling. I så fall har vi bara rätt att fortsätta med behandlingen om vi kan visa tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi har dock alltid rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har rätt att närsomhelst invända mot direkt marknadsföring.
 • Du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att uppgifter som du själv lämnat till oss baserat i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har rätt att återkalla eventuella samtycken till behandling. Vi behandlar som huvudregel inte dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, men om så skulle ske vill vi informera dig om att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke för den specifika behandlingen. Vi kommer då sluta med just den behandlingen.

Klagomål baserad på vår behandling av dina personuppgifter

Om du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål. Kontakta vårt dataskyddsombud: dso@crowncollect.se

Du kan också klaga hos Datainspektionen. Mer information om Datainspektionen och dess förfaranden för klagomål finns här. 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse samt möjliggöra återkoppling. All insamlad data hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer i vår Integritetspolicy.

Jag godkänner